💊💊ผลงานโปสเตอร์วิชาการลำดับที่ 3 🛫 Road To FAPA 2023 🛫 เส้นทางผลงานเภสัชกรรมชุมชนกับผลงานวิจัย ที่ได้รับการนำเสนอนานาชาติ 👩‍⚕️👨…

💊💊ผลงานโปสเตอร์วิชาการลำดับที่ 3
🛫 Road To FAPA 2023 🛫 เส้นทางผลงานเภสัชกรรมชุมชนกับผลงานวิจัย ที่ได้รับการนำเสนอนานาชาติ 👩‍⚕️👨‍⚕️
💊 ณ งานประชุมเภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ปี 2023 💊

📈Development of Community Pharmacist Network for Pharmacovigilance Service via TaWai for Health Application 📈

📌 นำเสนอผลงานเครือข่ายเภสัชกรชุมชนตาไว ในการพัฒนางานเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา หรืออาหารเสริมในชุมชน 📌

🖌เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ สิงหาคม 2565
มีเภสัชกรร้านยาเข้าร่วม 207 ร้านยา ได้รับการรายงาน 81 ฉบับ โดยมีการรายกงานโฆษณาเกินจริง 35 รายงาน ผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย 20 รายงาน และรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย 26 ฉบับ

🖌หลังจากที่ได้รับการรายงานเหตุการณ์แล้ว ทางสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) จะทำหน้าที่ในการวบรวมข้อมูล และทำการค้นหารากเหง้าแห่งปัญหา (Root cause analysis) จัดทำ infographic และตีพิมพ์เป็นบทความในวารสาร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเภสัชกรชุมชน พร้อมกับ สะท้อนข้อมูลเหล่านี้ สู่ ทีมงานตาไว เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอในการดำเนินการด้านนโยบาย โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการอาหารและยา , ก.พ.ย รวมทั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อดำเนินงานในการดูแลคุ้มครองประชาชนต่อไป

1️⃣ปัญหาผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย ที่เป็นปัญหาอันดับหนึ่ง ได้แก่ปัญหาการรายงานยาชุด
2️⃣ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดจากยา ตัวอย่างได้แก่ การเกิดภาวะเลือดออกใต้ผิวหนัง จากการใช้ warfarin ร่วมกับ paracetamol , ยาเสื่อมของ Dicloxacillin , Hand Foot syndrome จากการได้รับยาเคมีบำบัด หรือปัญหาผิวที่เกิดจากการใช้ครีมบำรุงผิวที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเภสัชกรชุมชน มีส่วนอย่างมากในการให้การดูแลเบื้องต้น และรายงานข้อมูลดังกล่าว

ทางคณะจัดทำโครงการขอขอบพระคุณเพื่อนๆ สมาชิก เภสัชกรชุมชนตาไว ที่ร่วมกันรายงาน และทำให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์บนเวทีวิชาการระดับนานาชาติต่อไป

#สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
#วันเภสัชกรโลก
#WorldPharmacistsDay2023
#PharmacyCongress2023
#FAPA2023

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.