🌹🌹ขอความอนุเคราะห์สมาชิกร่วมตอบ แบบสอบถามในโครงการวิจัยเรื่อง ความทัศนคติและความรู้ ด้านยาชีววัตถุคล้ายคลึง ของเภสัชกรในกลุ่มประ…

🌹🌹ขอความอนุเคราะห์สมาชิกร่วมตอบ
แบบสอบถามในโครงการวิจัยเรื่อง ความทัศนคติและความรู้ ด้านยาชีววัตถุคล้ายคลึง ของเภสัชกรในกลุ่มประเทศอาเซียน
The Need Assessment of Pharmacists on Biosimilar in Thailand
👇👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflZ4qmqNhstNAEsNMjkKviavhP01Rkd4YuowO7CXfFqaSECg/viewform

# ผศ.ดร.ภญ.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.