วันนี้ 18 สิงหาคม 2565 ทางสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ได้ส่งจดหมาย ถึง กรมสรรพากร เพื่อหารือประเด็นข้อ กฎหมาย ทางภาษีในกรณีส…

วันนี้ 18 สิงหาคม 2565
ทางสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ได้ส่งจดหมาย ถึง กรมสรรพากร เพื่อหารือประเด็นข้อ กฎหมาย ทางภาษีในกรณีสมาชิกสมาคมฯที่เปิดร้านยาและเป็นหน่วยร่วมทางเภสัชกรรม ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แล้วมีรายรับจากกิจกรรมดังกล่าว

เพื่อเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทางภาษีต่อไป

ประเด็นคำถามที่ถามไปมีดังนี้

เงินค่าตอบแทนทั้ง 2 โครงการดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินที่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรจะต้องนำรวมเป็นเงินได้ทั้งหมดเพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีนั้น
1. เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) หรือ 40(8)แห่งประมวลรัษฎากร และ
2. เงินได้พึงประเมินดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ อย่างไร

เครดิต ทีมอนุกรรมการกฎหมายของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.