ความคิดเห็นที่มีต่อข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับ สถานที่ อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน…

ความคิดเห็นที่มีต่อข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับ
สถานที่ อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน
ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 ในร้านขายยาแผนปัจจุบัน จังหวัดสงขลา
จิราภรณ์ อุไรรัตน์
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

https://www.skho.moph.go.th/oa/?page=document

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.