ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (…

ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 สิงหาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/197/T_0050.PDF

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.