“Presentation Skills” MPAT ได้รับเกียรติจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข…

“Presentation Skills”

MPAT ได้รับเกียรติจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อทักษะการนำเสนอ “Presentation skills”

MPAT ขอขอบคุณ
ภก.สุทธิพงค์ หนูฤทธิ์ (พี่เบิ้ล)
ภก.วิภูสิทธิ์ จันทร์ทอง (พี่จอม)
ภก.สรวิศ วิเชียรณรัตน์ (พี่อาร์ม)
ภก.พชรพล อภินันทชาติ (พี่ป้อง)
พี่ๆ จากบริษัท Viatris (Thailand)

ที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่น้องๆ นศภ. ชั้นปีที่ 5

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ จะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับ ❤️

#MPATsharing

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.