Photos from สมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย)’s post

เรียนเชิญแพทย์ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ
ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการออนไลน์ (ฟรี)

Suandok Pharmaceutical Chiang Mai Conference (SPCC)
ครั้งที่ 2
ระหว่าง วันที่ 19-21 สิงหาคมนี้

จัดโดย
ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมเภสัชกรรมการตลาดประเทศไทย

โดยท่านสามารถ Scan QR code ที่แนบมา ใน poster นี้

ทั้งนี้เภสัชกรผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการ online
เพื่อมีสิทธิ์ทำข้อสอบรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง CPE (10 หน่วยกิต) จะต้องลงทะเบียนภายใน 18 สิงหาคม เวลา 17.00 น. นี้ เท่านั้น

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย Viatris(Thailand)Ltd.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.