MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาด ภญ. รสริน สุขสำราญ (เอ้) จบการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงก…

MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาด

ภญ. รสริน สุขสำราญ (เอ้)

จบการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 67 (Rx67)

ได้รับตำแหน่ง District Sales Manager ทีม Specialty Care บริษัท Takeda (Thailand), Ltd.

เทรนด์ด้านสุขภาพเป็นเทรนด์ที่สังคมโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากผู้คนสามารถมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมการรักษาโรค รวมถึงการให้ความใส่ใจด้านสุขภาพ และให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ลึกซึ้งมากขึ้น ในฐานะวิชาชีพเภสัชกรการตลาดและการบริหารเภสัชกิจ มีความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำองค์ความรู้ที่ได้เรียน และประสบการณ์จากการทำงาน มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อจุดประสงค์ร่วมที่สำคัญที่สุดคือการทำให้ผู้ป่วย สามารถเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย มีผลลัพธ์ที่ดีในการรักษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#MPATcareersuccess

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.