MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาดและการบริหารเภสัชกิจ ภญ.จรรยพร ฉัตรเฉลิมวิทย์ (แอน) จบการศึก…

MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาดและการบริหารเภสัชกิจ

ภญ.จรรยพร ฉัตรเฉลิมวิทย์ (แอน)
จบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 74

ในโอกาสได้รับตำแหน่ง Country Brand Manager, Cardiovascular portfolio
บริษัท Pfizer (Thailand) Limited

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย ทำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยสูงอายุในระบบสาธารณสุขเพิ่มขึ้น หนึ่งในการเจ็บป่วยที่มักพบในผู้สูงอายุได้แก่ โรคทางหลอดเลือดและหัวใจ ในฐานะเภสัชกรการตลาดแอนมีความภาคภูมิใจในทุกๆวันของการทำงานที่ได้ทำงานในวิชาชีพร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำองค์ความรู้มาช่วยเหลือให้ผู้ป่วย ตระหนักถึงการดูแลและ ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ และทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ สามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่ให้ประโยชน์กับผู้ป่วยมากขึ้น ทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย

#MPATcareersuccess

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.