อ้างอิงตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2563 สภาเภสั…


อ้างอิงตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2563
สภาเภสัชกรรมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มบทลงโทษพักใช้ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม กรณี ….
__________________________
__________________
_________
____
_

“เจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (แขวนป้าย) เข้าข่ายการกระทำผิด พิจารณาวางโทษพักใช้ใบอนุญาตฯ เป็นเวลา 2 ปี”
_
____
________
___________________
___________________________
พบเห็น เภสัชกร มีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำความผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ !!
แจ้ง ! . . เพื่อดำเนินการสอบสวนพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดาวน์โหลดเอกสาร >>>
สส1.แบบการแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
https://bit.ly/3AGaQV2
หรือ .. แจ้งสายด่วน ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร . 1556
Email . [email protected]
สภาเภสัชกรรม ขอร่วมส่งเสริม และสนับสนุนร้านยา ให้ปฏิบัติตาม หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และประชาชนผู้มาใช้บริการ
#ร้านยาที่ดีต้องมีเภสัชกร
#ตามรอยGPP
สภาเภสัชกรรม
สภาเข้มแข็ง – วิชาชีพก้าวหน้า – ชาวประชาวางใจ
_____________________________

อ้างอิงข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
https://bit.ly/3OTBVIt
https://bit.ly/3NZ0Wke

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.