อ้างอิงตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2563 สภาเภสัช…

อ้างอิงตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2563
สภาเภสัชกรรมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มบทลงโทษพักใช้ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม กรณี ….
__________________
_________
____
_

“เจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (แขวนป้าย) เข้าข่ายการกระทำผิด พิจารณาวางโทษพักใช้ใบอนุญาตฯ เป็นเวลา 2 ปี”
_
____
________
___________________
พบเห็น เภสัชกร มีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำความผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ !!
แจ้ง ! . . เพื่อดำเนินการสอบสวนพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่ >>>
สส 1.แบบการแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
https://bit.ly/3AGaQV2
(หากท่านกรอกข้อมูลครบถ้วน เจ้าหน้าที่สภาเภสัชกรรม จะตอบกลับท่านภายใน 7 วัน)
สภาเภสัชกรรม ขอร่วมส่งเสริม และสนับสนุนร้านยา ให้ปฏิบัติตาม หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และประชาชนผู้มาใช้บริการ
#ร้านยาที่ดีต้องมีเภสัชกร
#ตามรอยGPP
สภาเภสัชกรรม
สภาเข้มแข็ง – วิชาชีพก้าวหน้า – ชาวประชาวางใจ
_____________________________

อ้างอิงข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
https://bit.ly/3OTBVIt
https://bit.ly/3NZ0Wke

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.