สารจากนายกสภาเภสัชกรรม ถึง เพื่อนสมาชิกเภสัชกรทุกท่าน เรื่อง .. การนำร้านยาเข้าร่วมจัดบริการ การดูแลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ภายใ…

สารจากนายกสภาเภสัชกรรม ถึง เพื่อนสมาชิกเภสัชกรทุกท่าน
เรื่อง .. การนำร้านยาเข้าร่วมจัดบริการ การดูแลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

“…..การที่เภสัชกรประกอบวิชาชีพ โดยการซักถามข้อมูลอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้น การเลือกสรรยา จ่ายยาในกลุ่มยาอันตรายพร้อมคำแนะนำ การคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งปฏิบัติในร้านยาที่ตนเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการนั้น สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มภาคภูมิ เป็นปกติมาตั้งแต่อดีต ภายใต้ขอบเขตของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยยาทุกประการ ไม่ใช่การประกอบวิชาชีพอื่น ภายใต้กฎหมายสถานพยาบาลแต่อย่างใด….”
.
.
.
“…. อนึ่ง ปัจจุบันมีกิจกรรมการให้บริการสุขภาพบางส่วน ที่หลากหลายวิชาชีพได้พัฒนาตนเองขึ้นมา จนสามารถดำเนินการได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพของตน ซึ่งอาจมีความคาบเกี่ยวกันอยู่บ้าง จึงจำเป็นต้องหาทางออกที่เหมาะสม ภายใต้บริบทของกฎหมายร่วมกันระหว่างวิชาชีพสุขภาพ เพื่อความสมานฉันท์ของทีมสุขภาพต่อไป”
. . .
รองศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์
นายกสภาเภสัชกรรม
23 พฤศจิกายน 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.