สภาเภสัชกรรม “บทบาทของเภสัชกร ในการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค “

"บทบาทของเภสัชกร ในการติดตามอาการไม่พึงประสงค์
จากยาในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค "

วิทยากรโดย
ภก. วรพงษ์ สังสะนะ
เภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขาโรคติดเชื้อ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ
ผศ.ภญ. โชติรัตน์ นครานุรักษ์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย
ภก.อรรถเดช อุณหเลขกะ

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.