วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 . . . . ผ่านไป 12 วัน นับจากหมดระยะเวลาผ่อนผัน (8 ปีเต็มของการผ่อนผันเกณฑ์ GPP ในร้านยา) . . . วันนี้ขอ…

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 . . . . ผ่านไป 12 วัน นับจากหมดระยะเวลาผ่อนผัน
(8 ปีเต็มของการผ่อนผันเกณฑ์ GPP ในร้านยา)
. . .
วันนี้ขอนำเสนอเรื่อง . ข้อกำหนดสำคัญเกี่ยวระบบเอกสาร
เภสัชกรร้านยาจะต้องมีการจัดทำเอกสารเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ายาที่ส่งมอบไปนั้นได้ไปถึงผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาจริงๆ ไม่ได้ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น เอายาแก้ไอไปผสมกับยาหรือสมุนไพรอื่นๆที่กินแล้วมีผลต่อจิตประสาท เป็นต้น โดยจะต้องมีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดการคลังสินค้า และการจำหน่ายให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถสืบย้อนได้
.
o มีใบส่งของ บัญชีซื้อ บัญชีขายตามกฎหมายกำหนด ถูกต้อง (มีการลงลายมือชื่อ) เป็นปัจจุบัน
.
o รายการบัญชีที่ต้องทำ
• บัญชีซื้อยา (แบบ ข.ย.9)
• บัญชีขายยาอันตรายเฉพาะรายการยาที่เลขาธิการ อย.กำหนด (แบบ ข.ย.11)
• บัญชีขายยาควบคุมพิเศษ (แบบ ข.ย.10)
• บัญชีขายยาตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ (แบบ ข.ย.12)
. . .
ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ Inside Ceutic
โดย . เภสัชกรกรีพล แม่นวิวัฒนกุล
อ้างอิง . https://bit.ly/3yNiPhz
สภาเภสัชกรรม ขอร่วมส่งเสริม และสนับสนุนร้านยา ให้ปฏิบัติตาม หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และประชาชนผู้มาใช้บริการ
#ร้านยาที่ดีต้องมีเภสัชกร #ตามรอยGPP
รายละเอียดอื่นๆของเกณฑ์ GPP อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3QQ7YKH


วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 . . . . ผ่านไป 12 วัน นับจากหมดระยะเวลาผ่อนผัน
(8 ปีเต็มของการผ่อนผันเกณฑ์ GPP ในร้านยา)
. . .
วันนี้ขอนำเสนอเรื่อง . ข้อกำหนดสำคัญเกี่ยวระบบเอกสาร
เภสัชกรร้านยาจะต้องมีการจัดทำเอกสารเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ายาที่ส่งมอบไปนั้นได้ไปถึงผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาจริงๆ ไม่ได้ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น เอายาแก้ไอไปผสมกับยาหรือสมุนไพรอื่นๆที่กินแล้วมีผลต่อจิตประสาท เป็นต้น โดยจะต้องมีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดการคลังสินค้า และการจำหน่ายให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถสืบย้อนได้
.
o มีใบส่งของ บัญชีซื้อ บัญชีขายตามกฎหมายกำหนด ถูกต้อง (มีการลงลายมือชื่อ) เป็นปัจจุบัน
.
o รายการบัญชีที่ต้องทำ
• บัญชีซื้อยา (แบบ ข.ย.9)
• บัญชีขายยาอันตรายเฉพาะรายการยาที่เลขาธิการ อย.กำหนด (แบบ ข.ย.11)
• บัญชีขายยาควบคุมพิเศษ (แบบ ข.ย.10)
• บัญชีขายยาตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ (แบบ ข.ย.12)
. . .
ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ Inside Ceutic
โดย . เภสัชกรกรีพล แม่นวิวัฒนกุล
อ้างอิง . https://bit.ly/3yNiPhz
เพจ MY Pharmacist เรื่องยา วางใจเภสัชกร ขอร่วมส่งเสริม และสนับสนุนเภสัชกรร้านยา ให้ปฏิบัติตาม หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และประชาชนผู้มาใช้บริการ
#ร้านยาที่ดีต้องมีเภสัชกร #ตามรอยGPP
รายละเอียดอื่นๆของเกณฑ์ GPP อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3QQ7YKH

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.