พิธีเปิดการอบรม “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยา”โดยเภสัชกรชุมชน

พิธีเปิดการอบรม “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยา”โดยเภสัชกรชุมชน

รศ. (พิเศษ) ภก. กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.