บรรยายพิเศษหัวข้อ “The Challenges & Paradigm shift”

งานประชุมเชิงปฏิบัติการสภาเภสัชกรรม
"นโยบายและทิศทางวาระ 10"
วันที่ 18-19 ก.พ. 65
บรรยายพิเศษหัวข้อ "The Challenges & Paradigm shift"
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.