ตามคำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 55 /2564 เรื่อง . แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง Link . https://shorturl.asia/U8…

ตามคำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 55 /2564
เรื่อง . แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
Link . https://shorturl.asia/U819Q

คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม มีมติแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการดำเนินการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง” เมื่อวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
ประธาน
2. รศ.ดร.ภก.ชาลี ทองเรือง
รองประธาน
3. ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ
อนุกรรมการ
4. ภญ.พนิดา ปัญญางาม
อนุกรรมการ
5. ภก.ปิยบุตร ทรัพย์สุขสมุทร
อนุกรรมการ
6. ภก.นวัชรนนท์ ธนากีรติรัชตะกุล
อนุกรรมการ
7. ดร.ภญ.อารยา ศรีไพโรจน์
อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565)
8. ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์
อนุกรรมการและเลขานุการ
9. นายเจษฎา จันทรประเสริฐ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
. . .
ทั้งนี้คณะอนุกรรมการดำเนินการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มีบทบาท หน้าที่ ดังนี้
1. เสนอนโยบาย และกำกับทิศทางด้านการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
2. ส่งเสริม สนับสนุน วิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินงานด้านการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
. . .
จึงเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน
. . .
สภาเข้มแข็ง – วิชาชีพก้าวหน้า – ชาวประชาวางใจ
“สภาเภสัชกรรม “

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.