ตามคำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาพัฒนาและติดตามกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่มีผลต่อการประกอบวิ…

ตามคำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาพัฒนาและติดตามกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
อ้างอิงตาม Link : https://shorturl.asia/UcBhI

เพื่อให้การศึกษาและพัฒนาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาททางคดีของสภาเภสัชกรรมในชั้นศาล ประกอบกับการให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเกี่ยวกับนโยบายที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมจะให้มีการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสภาเภสัชกรรม เช่น การปรับปรุงพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม การออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ในการดำเนินกิจการของสภาเภสัชกรรม

คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม จึงมีมติแต่งตั้ง “แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาพัฒนาและติดตามกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม”
ดังรายนามต่อไปนี้
1. รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
ที่ปรึกษา
2. ภก.วินิต อัศวกิจวิรี
ที่ปรึกษา
3. พลตรี ภก.สมโชค แดงบรรจง
ที่ปรึกษา
4. ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ
ประธาน
5. ภก.วีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ
อนุกรรมการ
6. ภก.พิสณฑ์ ศรีบัณฑิต
อนุกรรมการ
7. ภก.เพียรพันธุ์ พิระภิญโญ
อนุกรรมการ
8. ภก.เอกพจน์ จรัสแผ้ว
อนุกรรมการ
9. ผศ.ดร.ภญ.รักษวร จรัสแผ้ว
อนุกรรมการ
10. อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์
อนุกรรมการ
11. นายศิริพงษ์ เจือโร่ง
อนุกรรมการและเลขานุการ
12. นายเทอดภูมิ พัชรสุนทรชัย
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
. . .
ทั้งนี้คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาพัฒนาและติดตามกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษาพัฒนาและติดตามผลกระทบของกฎหมาย หรือร่างกฎหมายต่างๆ ที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2. ให้ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาพัฒนาและติดตามผลกระทบของกฎหมาย หรือร่างกฎหมายต่างๆ ที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมอย่างสม่ำเสมอ
3. ให้ความเห็นกรณีเกิดข้อพิพาทเป็นคดีระหว่างสภาเภสัชกรรม กับบุคคลภายนอกเป็นคดีความในชั้นศาล
4. เป็นผู้แทนสภาเภสัชกรรมในการประชุมเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามที่สภาเภสัชกรรมมอบหมาย

จึงเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน
. . .

สภาเข้มแข็ง – วิชาชีพก้าวหน้า – ชาวประชาวางใจ
“สภาเภสัชกรรม”

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.