Photos from Faculty of Pharmacy’s post

🌀BREAKING NEWS. ACTIVITY.
กิจกรรมค่ายหมอยา – Road show

💊คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
👉(ศ.ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) มอบหมายให้
💊รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
👉(ผศ.ดร.ภก.ภานุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์)
🎯เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมค่ายหมอยา – Road show
💟💟💟เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจในวิชาชีพ เภสัชกรรมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในคณะเภสัชศาสตร์
ในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่คณะเภสัชศาสตร์กับรุ่นน้องนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างชั้นปีของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมจำนวน 180 คน
🧱ระหว่างวันเสาร์ที่ 6 – อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565
🏢ณ คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
💊🪟🪟🪟ยินดีต้อนรับ😍

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.