Microsoft Power BI

📚✍️NEWS.ประชาสัมพันธ์
👉สำหรับผู้สอนรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ที่สนใจ

🖥️ระบบ sync ข้อมูล SU REG กับ MS Teams (School Data Sync)
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้จัดทำระบบ sync ข้อมูลการลงทะเบียนจากระบบ REG ไปยัง Teams สำหรับผู้สอนรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ที่สนใจ สามารถเปิดใช้งานห้องเรียนที่สร้างขึ้นใน Microsoft Teams โดยระบบจะดึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องเรียนโดยอัตโนมัติ

❥ กำหนดการ
1️⃣ วันที่ 20 มิ.ย. 2565 (วันแรกของการลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565) ระบบเริ่ม sync ข้อมูลการลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 และสร้างห้องเรียนรองรับการใช้งาน โดยจะมีการ sync ข้อมูลเพิ่ม/ถอนทุกวันจนสิ้นสุดระยะเวลาเพิ่ม/ถอนตามปฎิทินการศึกษา
2️⃣ วันที่ 18 ก.ค. 2565 (วันที่สิ้นสุดช่วงเพิ่ม/ถอน ภาคการศึกษาต้น) สำหรับรายวิชาภาคการศึกษาปลาย และภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 ที่สิ้นสุดลงแล้ว ระบบจะปรับชื่อจาก (ชื่อเดิม) ไปเป็น Archived – (ชื่อเดิม) ทั้งนี้ จะดำเนินการเฉพาะรายวิชาที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบ School Data Sync ในภาคการศึกษาก่อนโดยไม่กระทบกับรายวิชาที่ผู้สอนสร้างขึ้นเอง

❥ สำหรับผู้สอนรายวิชา
1️⃣ ระบบการ sync ข้อมูลการลงทะเบียนจาก REG ขึ้นระบบ Microsoft Teams ระบบจะสร้างห้องเรียน (team) ตามชื่อรายวิชา และกำหนดให้ผู้สอนเป็น owner และมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเป็น members โดยระบบจะเพิ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมเข้ามาในห้องเรียนโดยอัตโนมัติ
2️⃣ สามารถตรวจสอบข้อมูลจากระบบทะเบียนในเบื้องต้นได้จาก BI report ตรวจสอบรายชื่อผู้สอน และชื่อวิชา (ที่ใช้สร้างห้องเรียน) ได้จาก https://bit.ly/3xcMCOh
3️⃣ สำหรับรายวิชาที่ผู้สอนประสงค์จะใช้ Microsoft Teams ในการติดต่อสื่อสาร หรือ การจัดการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถเข้าไปในห้องเรียน (team) ที่ระบบสร้างขึ้นและกด “Activate” เพื่อเปิดให้นักศึกษาเข้าห้องเรียน
4️⃣ นักศึกษาจะยังไม่เห็นห้องเรียนจนกว่าผู้สอนจะกด “Activate” เพื่อป้องกันการสับสนหากผู้สอนไม่ประสงค์จะใช้ห้องเรียนที่สร้างขึ้น
5️⃣ หากอีเมล @su ของผู้สอนยังไม่อยู่บนรายวิชาใน REG ระบบจะยังไม่ sync ให้
6️⃣ กรณีรายวิชาที่ระบบยังไม่ได้สร้างห้องเรียนให้เนื่องจากยังไม่มีการบันทึกอีเมลผู้สอนไว้ในระบบทะเบียน ผู้สอนต้องติดต่อแจ้งกองบริหารงานวิชาการเพื่อนำอีเมลขึ้นระบบทะเบียน เมื่อเรียบร้อยแล้วระบบ Microsoft Teams จะเพิ่มทีมให้ภายใน 1 วัน
📚✍️🖥️📱🎞️💼📘📝..🧐

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.