💂NEWS. การขอผ่อนผันการตรวจเลือก 🙋🕵️👮👉(เกณฑ์ทหาร) 2566

💂NEWS. การขอผ่อนผันการตรวจเลือก
🙋🕵️👮👉(เกณฑ์ทหาร) 2566


ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือก เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2566

https://dsa.su.ac.th/ksu/?p=13285

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.