ศ.ดร.ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึก…

ศ.ดร.ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีการลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงการดำเนินการหลักสูตร Double Doctoral Degree Program ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร และ Graduate School of Medical and Pharmaceutical Sciences, Chiba University

ณ ห้องประชุมไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

นับเป็นก้าวสำคัญของคณะ ในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันระหว่างสถาบัน เพื่อยกระดับคณะวิชาไปสู่เวทีระดับนานาชาติต่อไป

#ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กรRxSU.💊
#activity_rxsu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.