การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการใช้ยาสมุนไพรอย่างสมเหตุผลในชุมชนจังหวัดกระบี่

ผลงานวิจัย : การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการใช้ยาสมุนไพรอย่างสมเหตุผลในชุมชนจังหวัดกระบี่
โดย
ภญ.ฐิติมา ผลึกเพชร และ รศ.ดร.วีรยุทธ์ เลิศนที
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.