Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำบุคลากรกลุ่มงานปฏิบัติการ เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาดุงานในห้องปฏิบัติการจำนวน 2 ห้องปฏิบัติการคือ ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัย และห้องปฏบัติการเคมี ซึ่งทั้งสองห้องปฏิบัติการเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินในระบบ peer evaluation ตามระบบการพัฒนาห้องปฏิบัติการปลอดภัย และห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2677 เป็นประโยชน์ในการนำผลการศึกษาดูงานมาพัฒนาห้องปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร์ ให้มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
#ลิงค์ข่าวเพิ่มเติม : https://phar.ubu.ac.th/image-detail/184

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.