Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มีพันธกิจหลักในการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิตที่มีคุณภาพ ในการนี้งานพัฒนานักศึกษา จึงจัดทำโครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา ศิษย์เก่าและเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2566 เพื่อคัดสรรนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาผู้มีผลการเรียนสูงสุดแต่ละชั้นปี นักศึกษามีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และนักศึกษาที่มีพัฒนาการด้านการเรียนสูงสุดแต่ละชั้นปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และกระตุ้นให้นักศึกษามีการพัฒนาตัวเอง รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมทางวิชาการที่ช่วยพัฒนานักศึกษาคนอื่นๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์ นำไปสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเภสัชศาสตร์อย่างไม่หยุดนิ่ง ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องมงคลนาม อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
👉🏻ลิงค์ข่าวเพิ่มเติม : https://phar.ubu.ac.th/image-detail/169

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.