Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑิภาดา สามสีทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ ได้เดินทางไปร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเภสัชศาสตร์ กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมี นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์สุชาติ เจนเกรียงไกร รองผู้อำนวยการภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิฯ เภสัชกรมังกร อังสนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ให้การต้อนรับ

โดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไกในการดูแลผู้ป่วย โดยการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย เพื่อส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของการดูแลผู้ป่วย และเพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพกำหนดเพื่อรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

https://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=1&mlv2=8&mlv3=4&actnews=735

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.