Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 24 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภายในพิธีมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีเป็นประธานในพิธี นำคณาจารย์มอบใบกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณแก่นักศึกษา ซึ่งมี ภก.วัชรินทร์ แท่งทอง ผู้แทนจากสภาเภสัชกรรม ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ และจากนั้น นศ.ภ.สิทธิโชค ไชยงค์ เป็นผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม รวมทั้งเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
#Rx24UBU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.