Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 แบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application โดยมี อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 มี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ทั้งนี้มี การแนะนำผู้บริหาร และแนะนำส่วนงานบริการนักศึกษาในด้านต่างๆ ที่นักศึกษาจะต้องติดต่อประสานในระหว่างการศึกษา โดย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายทยากร วริทธานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวปฐมพร ยังมงคล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

https://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=1&mlv2=8&mlv3=4&actnews=719

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.