Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานเศรษฐกิจรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค ประจำปี 2565 จัดกิจกรรมบรรยายในช่วงเช้า หัวข้อ การควบคุมคุณภาพสมุนไพร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร วิทยากรโดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ไปเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) จัดขึ้นระหว่าง 17 – 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ เครื่องสำอาง และสารสกัด เพื่อยกระดับการผลิตเภสัชภัณฑ์ และเครื่องสำอางจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

https://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=1&mlv2=8&mlv3=4&actnews=715

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.