Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานเศรษฐกิจรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค ประจำปี 2565 จัดกิจกรรมบรรยายในช่วงเช้า หัวข้อ การแปรรูปพืชสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด วิทยากรโดย รศ.ดร.ภญ.วีณา สาธิตปัตติพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

และช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติการในหัวข้อ การสกัดมะเขือเทศ กระชาย พริก วิทยากรโดย คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) จัดขึ้นระหว่าง 17 – 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ เครื่องสำอาง และสารสกัด เพื่อยกระดับการผลิตเภสัชภัณฑ์ และเครื่องสำอางจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

https://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=1&mlv2=8&mlv3=4&actnews=714

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.