Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการสร้างความผูกพันบุคลากรในวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องบอลรูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ การบรรยายพิเศษโดย ศ.ดร.ภญ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในหัวข้อทิศทางและแนวโน้มของสมุนไพรไทยสำหรับงานวิจัยในอนาคต กิจกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมการรำลึกถึง ผศ.ดร.ภญ.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง และกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยในกิจกรรมการสร้างความผูกพันบุคลากรดังกล่าวนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภญ.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดการจัดกิจกรรม ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมการจะได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการวิจัยสมุนไพรไทย และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของคณะ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างคณะและบุคลากร ตลอดจนการธำรงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้คงอยู่กับคณะ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.