Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านในชุมชน ในเขตบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ตำบลบุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ. อุบล​ราชธานี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีสมรรถนะด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยการเรียนรู้แบบ IPE (Interprofessional Education) รูปแบบออนไซต์
จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 โดยมีนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี จำนวนกว่า 250 คนเข้าร่วมกิจกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.