Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

เมื่อวันที่ 6-8 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 บริษัท โฟร์ดี อี เอ็ม จำกัด ได้จัดการอบรม แนะนำวิธีการใช้งานหุ่นจำลอง และตรวจเช็คซ่อมบำรุง ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้สนใจ จากคณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ สถานปฏิบัติการบูรณาการทางการแพทย์ ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์

ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบบูรณาการสหสาขาวิชาชีพระหว่างหลักสูตร แพทยศาสตบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ตลอดจนรองรับการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้และทักษะในการทำงานเป็นทีม
ซึ่งหุ่นจำลองมีจำนวน 2 รายการ คือ

1. หุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง พร้อมระบบกล้อง 4 ทิศทาง
2. หุ่นจำลองฝึกการคลอดและช่วยชีวิตขั้นสูงเสมือนจริงครบวงจร พร้อมจอภาพแสดงสัญญาณชีพและระบบกล้อง 4 ทิศทาง

https://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=1&mlv2=8&mlv3=4&actnews=739

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.