เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะทำงานส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติก…

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะทำงานส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง RDU teacher for RDU country และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ได้มีการคัดเลือกสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2565 จากเครือข่ายการศึกษา 5 วิชาชีพ ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกเป็น สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2565 และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เชิญ อ.ภก.ประสิทธิชัย พูลผล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ Good practice การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ของสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้าน RDU ประจำปี 2565 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพ ของสถาบันการศึกษาตัวอย่างดังกล่าว ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการจัดการความรู้และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2565

https://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=1&mlv2=8&mlv3=4&actnews=736

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.