หนังสือ ที่ สภ.๐๑/๐๑/๗๒๑ เรื่อง ขอให้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน เรียน กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ บริษัท บีอีซี…

หนังสือ ที่ สภ.๐๑/๐๑/๗๒๑
เรื่อง ขอให้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน
เรียน กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

สืบเนื่องจาก การเผยแพร่ละครชุด “มัดหัวใจยัยซุปตาร์” ทางช่อง ๓ นั้น ปรากฎฉากที่ตัวเอก ไปหาซื้อยาจากเภสัชกรในร้านขายยา โดยร้องขอยาที่มีรูปลักษณ์คล้ายยาคุมฉุกเฉิน (แต่เป็นยาแก้คลื่นไส้ อาเจียน)ใส่ซองยา เพื่อแสร้งว่าเป็นยาคุมฉุกเฉินนั้น โดยพฤติกรรมการแสดงของเภสัชกรที่อยู่ในฉากร้านยาข้างต้นเป็นการประกอบวิชาชีพที่เบี่ยงเบน ผิดไปจากมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเกสัชกรรมอย่างมาก

สภาเภสัชกรรม ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วประเทศกว่าสี่หมื่นคน มีหน้าที่ผดุงเกียรติวิชาชีพ ตระหนักดีว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของการแสดง แต่ฉากนี้ในละครชุดซึ่งได้รับความนิยมสูง อาจมีอิทธิพลสามารถสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนผู้รับชม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ และ ความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพของเภสัชกรในร้านยาอย่างมาก ประกอบกับมีเภสัชกรจำนวนมาก ได้รับผลกระทบและร้องเรียนมา

ในการนี้ สภาเภสัชกรรม จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ผู้จัด ผู้สร้าง รวมถึงผู้กำกับ รับผิดชอบดำเนินการ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยาโดย ขอให้ขึ้นข้อความ “การประกอบวิชาชีพเกสัชกรรมในร้านยาที่เป็นจริง เภสัชกรจะต้องมีการตรวจสอบความจำเป็นในการใช้ยา เลือกสรรยา จัดทำฉลากยาตรงกับตัวยา ก่อนจ่ายยาทุกครั้ง” ก่อนการฉายละครชุดดังกล่าวทุกครั้งจนสิ้นสุดการเผยแพร่ภาพ และ ขึ้นข้อความดังกล่าวในส่วนที่สามารถรับชมย้อนหลังทั้งหมด

อนึ่งในอนาคตหากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือเรื่องการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถขอความร่วมมือจากสภาเภสัชกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสังคมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์)
นายกสภาเภสัชกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.