คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ อ.ภญ.อัญมณี ลาภมาก ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชา…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ อ.ภญ.อัญมณี ลาภมาก ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (Board Certified Pharmacotherapy (Thailand) (BCP))

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.