Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย’s post

ในวันที่ 6 กันยายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 พิธีรับเสื้อกาวน์ ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงว่านักศึกษาได้ผ่านการศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์มากว่าครึ่งทางและเตรียมพร้อมนำความรู้ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพต่อไป เสื้อกาวน์ยังย้ำเตือนถึงความรับผิดชอบที่เภสัชกรต้องมีให้กับประชาชน โดยมี รศ.ดร.ประกอบ คุณารักษ์ ตัวแทนอธิการบดี ผศ.ภก. สุรพงษ์ เก็งทอง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดร.ภญ.อนงค์ ตีระวนิชพงศ์ รองคณบดีฯ และคณาจารย์เป็นผู้มอบเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับผู้ปกครองและนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องที่มาร่วมในพิธี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อีสเทิร์นเอเชีย.