Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย’s post

ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้รับทุนสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และรับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ประเภทดีเด่น (2 ปีซ้อน) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (แม่ข่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อีสเทิร์นเอเชีย.