วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ชุดที่ 2 สภาเภสัชกรรม ประกอบด้วย 1. ภก.วรวิทย์ กิตติว…

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ชุดที่ 2 สภาเภสัชกรรม ประกอบด้วย
1. ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนธร ประธานอนุกรรมการฯ
2. รศ.ดร.ภญ.สุชาดา ชุติมาวรพันธ์ รองประธานอนุกรรมการฯ/ประธานศูนย์สอบขึ้นทะเบียนฯ
3. รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ อนุกรรมการฯ
4. ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ อนุกรรมการฯ
5. ผศ.ดร.ภญ.ฐิติมา ด้วงเงิน อนุกรรมการฯและเลขานุการ
6.ดร.ภญ.มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์ อนุกรรมการและผู้ชาวยเลขานุการ
ได้เข้าตรวจเยี่ยมประเมินสถาบัน/หลักสูตร โดยเป็นการรับรองการเข้าศึกษาของนักศึกษาที่จะรับเข้าเรียนในปีการศึกษาหน้าในปี 2563 (รหัส 63 )…….
สำหรับนักศึกษาใหม่ปัจจุบัน (รหัส 62)และทุกรหัสที่เรียนอยู่ทุกชั้นปี สภาเภสัชกรรมได้ให้การรับรองทุกคนแล้ว เมื่อจบการศึกษาแล้ว นักศึกษาทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรมและมีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอสอบและรับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ตามข้อกำหนดระเบียบว่าด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรมและการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อไปได้ ขอให้นักศึกษาทุกคนจงตั้งใจ อดทนและมุ่งมั่นให้ถึงที่สุด …. เหนื่อยได้แต่อย่าท้อ ให้ดูรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างนะครับ ^^ สู้ๆ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อีสเทิร์นเอเชีย.