Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ’s post

เนื่องในสัปดาห์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์จัดงานบรรยายเรื่อง “การดูแลสุขภาพเพื่อควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยตนเอง” โดยได้รับเกียรติจาก อ.ภก. จตุรัส พูลมงคล เป็นผู้บรรยาย พร้อม workshop การวัดความดันโลหิตด้วยตนเองให้ถูกต้อง ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9:00-11:00 น.

#โรคNCD #สัปดาห์เภสัชกรรม #สัปดาห์เภสัชกรรม2566 #เภสัชหัวเฉียว #บริการวิชาการ #เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.