Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ’s post

Work hard
Play harder
Healthy hardest!💪

คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับศูนย์บรรณาสารสนเทศ จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง “การดูแลสุขภาพเพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ” โดยวิทยากร รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์เภสัชกร พศิน หัสดำ และนำทีมคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมดำเนินกิจกรรม workshop วัดมวลกล้ามเนื้อ ไขมัน และอายุร่างกาย ด้วยเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายให้กับบุคลากร จากศูนย์บรรณาสารสนเทศ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการดูแลสุขภาพโดยเน้นการป้องกัน ทำให้บุคลากรมีสุขภาพดีและดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข

#บริการวิชาการ #เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม #เภสัชหัวเฉียว

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.