Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ’s post

คณะเภสัชศาสตร์ขอขอบพระคุณ ภก. บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์รี่เออร์ชีววัตถุ จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ตัวอย่างชุดปฏิบัติงานการผลิตทั้งรูปแบบ non- sterile และ sterile product เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษา

รวมถึงกรุณาแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านผลิตภัณฑ์ชีววัตถุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันร่วมกับคณาจารย์ในกลุ่มวิชาเภสัชอุตสาหกรรม

#RxHCU #เภสัชอุตสาหการ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.