คณะเภสัชศาสตร์ขอแชร์ประกาศจากสภาเภสัชกรรมและภาพประกอบจากเพจ Thai HP เรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกรในสถานที่ขายยา” ——–…

คณะเภสัชศาสตร์ขอแชร์ประกาศจากสภาเภสัชกรรมและภาพประกอบจากเพจ Thai HP เรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกรในสถานที่ขายยา”

———–

สภาเภสัชกรรม ขอเน้นย้ำให้เพื่อนสมาชิกเภสัชกร
ตระหนัก และ ให้ความสำคัญต่อการปฎิบัติหน้าที่ในสถานที่ขายยา ตามกฎหมายว่าด้วยยากำหนด

เพราะ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565
สภาเภสัชกรรมมีมติเพิ่มบทลงโทษ “พักใช้ใบอนุญาต”
โดยพักใช้เป็นเวลา 2 ปี กรณีที่ตรวจสอบพบว่า เภสัชกรไม่อยู่ปฎิบัติหน้าที่ในสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ตามระยะเวลาที่ขออนุญาต (แขวนป้าย)

เราจะช่วยกันพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรร้านยา ให้มีมาตรฐาน และถูกต้องตาม กฏกระทรวง เรื่อง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
ทั้งนี้มีผลกับร้านขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภท ได้แก่
1. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1)
2. ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ข.ย.2)
3. ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ข.ย.3)
4. ร้านขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.4)

พบเห็น เภสัชกร มีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำความผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ !!
แจ้ง ! . . เพื่อดำเนินการสอบสวนพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดาวน์โหลดเอกสาร >>>
สส1.แบบการแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
https://bit.ly/3AGaQV2

สภาเภสัชกรรม ขอร่วมส่งเสริม และสนับสนุนร้านยา ให้ปฏิบัติตาม หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และประชาชนผู้มาใช้บริการ
#ร้านยาที่ดีต้องมีเภสัชกร
#GPP

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.