Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง ได้ไปให้ความรู้ในหัวข้อพิษภัยของการใช้สารเคมีในการปลูกพืชผัก และพิษภัยของสารเคมีตกค้างในพืชผัก ซึ่งเป็นโครงการการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ของชุมชนเพชรเกษม 56 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านหันมาปลูกผักรับประทานเอง หรือทำความสะอาดผักที่ซื้อมาได้อย่างถูกวิธีค่ะ 👏👏👏

#ACSSiamU
#บริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.