Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2565
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย
1. ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ ประธานกรรมการ
2. ผศ.จิรนาถ บุญคง กรรมการ
3. ผศ.อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ

ทางคณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ข้อเสนอแนะดีๆ ในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาคณะวิชาในปีถัดไปค่ะ 🙏🙏🙏

#การประกันคุณภาพคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม
#QARxSiamU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.