Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกที่ผ่านมา ร้านยาโอสถสยามร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม และ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รณรงค์ ลด ละเลิก บุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เนื่องจากเล็งเห็นถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ และผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ อีกทั้งเพื่อให้รัฐบาล ชุมชน และประชาชน ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.