เข้าพบท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2566

ท่านคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภญ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร พร้อมด้วย ผศ.ดร.วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ อ.ดร.ภญ.รักษ์จินดา วัฒนาลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าพบท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2566

The post เข้าพบท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2566 appeared first on Pharmacy.


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.