“ร้านยามีเภสัชกร … ประชาชนปลอดภัย” . . . วันนี้ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลาประม…

“ร้านยามีเภสัชกร … ประชาชนปลอดภัย”
.
.
.
วันนี้ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลาประมาณ 19:00 น.
ร่วมรับชม รับฟังการประกาศจุดยืน และแถลงการณ์
ในประเด็น “การมีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา เต็มตามเวลาที่เปิดให้บริการ”
ผ่านวิดีโอถ่ายทอดสดที่แพร่ภาพแบบเรียลไทม์(Facebook live) ณ ช่องทาง เพจสภาเภสัชกรรม
.
สภาเภสัชกรรม .. องค์กรที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย ร่วมด้วย 8 เครือข่ายสมาคมองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกอบไปด้วย
1. เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย(The Pharmaceutical Association of Thailand under Royal Patronage)
2. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) Community Pharmacy Association (Thailand)
3. สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ประเทศไทย (Thai Industrial Pharmacist Association ;TIPA)
4. สมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย) The Marketing Pharmacy Association of Thailand (MPAT)
5. สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฏหมายผลิตภัณฑ์ ประเทศไทย (Regulatory Affairs Pharmacy Association (Thailand)
6. สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) The Association of Hospital Pharmacist (Thailand)
7. สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (Public health Pharmacy Association of Thailand)
8. คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand National Pharmacy Education)
ร่วมด้วย สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย 19 สถาบัน
1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
8. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
9. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
14. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
15. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
16. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
17. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
18. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
19. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
.
.
สภาเข้มแข็ง – วิชาชีพก้าวไกล – ชาวประชาวางใจ
“สภาเภสัชกรรม”

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.