งานประชุม Contemporary review in pharmacotherapy 2022: Empowering competency of pharmacotherapist in patient care

รศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร, ผศ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา และ อ.ดร.ภญ. ธนิยา เจริญเสรีรัตน์ อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรงานประชุม Contemporary review in pharmacotherapy 2022: Empowering competency of pharmacotherapist in patient care จัดโดย วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร


The post งานประชุม Contemporary review in pharmacotherapy 2022: Empowering competency of pharmacotherapist in patient care appeared first on Pharmacy.


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.