งานประชุมวิชาการเเบบออนไลน์ เรื่อง “Updated pharmacotherapy; Integration of knowledge into clinical practice 2022”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดงานประชุมวิชาการเเบบออนไลน์ (online) เรื่อง “Updated pharmacotherapy; Integration of knowledge into clinical practice 2022” ในวันที่ 21-22 กค. 65 ภายใต้การดำเนินงานโดย รศ.ดร. เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ การประชุมวิชาการมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาทั้งภายในเเละภายนอกสถาบัน อาทิเช่น ภญ. วิมล อนันต์สกุลวัฒน์ รท. นพ. คริส ฟูจิตนิรันดร์ น.ท. พญ. ศรินยา จิตรวาณิช รศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร เเละ ผศ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา เป็นต้น การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีเภสัชกร เภสัชกรประจำเเหล่งฝึก เเละเภสัชกรที่เป็นศิษย์เก่าเข้าร่วมอย่างมากมาย

The post งานประชุมวิชาการเเบบออนไลน์ เรื่อง “Updated pharmacotherapy; Integration of knowledge into clinical practice 2022” appeared first on Pharmacy.


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.